Poradnia psychologiczno – pedagogiczna działa w Żorach już 40 lat.

TROCHĘ HISTORII

Powstanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żorach datuje się na rok 1978. Jednak historia rozpoczyna się jeszcze wcześniej. W latach siedemdziesiątych wraz z dynamicznym rozwojem Żor  i szybkim wzrostem liczby mieszkańców pojawiła się potrzeba zapewnienia profesjonalnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom i placówkom oświatowym.  W związku z tym ówczesne władze oświatowe utworzyły w Żorach filię  Poradni Wychowawczo- Zawodowej w Rybniku. W 1978 roku została ona przekształcona w samodzielną placówkę mimo bardzo skromnych warunków lokalowych. Przez lata zmieniano też jej siedzibę. Najpierw mieściła się w internacie szkół zawodowych przy Alei Ludowego Wojska Polskiego , gdzie zajmowała jedno pomieszczenie. Później mieściła się w dwóch klasach w Szkole Podstawowej nr 16, kolejno na ulicy Dworcowej, w budynku późniejszego Referatu Ekonomicznego, a następnie  w SP- 14 na osiedlu Sikorskiego.

 zdjęcie kolorowe budynku poradni: beżowy piętrowy budynek wolnostojący z licznymi oknami, z prawej strony wejście po schodach, na ścianach budynku liczne napisy - grafitti Od września 1998r do kwietnia 2014 r Poradnia miała swoją siedzibę na os. Ks. Władysława,  a od kwietnia mieści się w budynku Prokuratury, przy ulicy Wodzisławskiej. zdjęcie kolorowe budynku poradni: część wysokiego budynku w kolorze szarym, na dole oszklone wejście , powyżej wznosi się część oszklona budynku z klatką schodową, zdjęcie zawiera opis

ORGAN PROWADZĄCY

Organem prowadzącym Poradnię jest Urząd Miasta Żory.  Przez lata zmieniali się dyrektorzy. Kolejnymi dyrektorami byli:  Krystyna Kuźnik, Adam Karp, Alina  Sirdak, p.o.Grażyna Tlołka,  Kazimiera Struglińska – Szyszko, Maria Rozmus, a obecnie, od września 2014r –  Joanna Kowalkowska.

CEL PRACY PORADNI

Celem pracy poradni jest realizacja szerokiego zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniającej potrzeby dzieci, ich rodziców i nauczycieli w zakresie:

 1. diagnozowania poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 2. prowadzenia terapii dzieci w zależności od rozpoznanych potrzeb oraz wspomaganie ich rodzin.

Od 1 stycznia 2016r. decyzją Śląskiego Kuratorium Oświaty poradnia orzeka na rzecz dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym zespołem Aspergera.

Poradnia zatrudnia psychologów, pedagogów i logopedów z bogatym doświadczeniem, stale doskonalących swoje umiejętności. Udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, doradza w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także pomaga rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych. Placówka świadczy usługi dla dzieci od trzeciego roku życia i młodzieży uczącej się.

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna prowadzi działalność:

Diagnostyczną:

 • określanie poziomu dojrzałości szkolnej,
 • ocena poziomu rozwoju mowy dzieci i młodzieży w zakresie komunikacji przedwerbalnej, trudności artykulacyjnych, kompetencji komunikacyjnych, rozpoznawanie możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży z uwzględnieniem deficytów rozwojowych oraz szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży, ocena poziomu funkcjonowania szkolnego,
 • wpływu deficytów rozwojowych na występowanie trudności w opanowaniu materiału programowego,
 • rozpoznawanie rodzinnego i szkolnego środowiska ucznia, ustalenie przyczyn i źródeł niedostosowania społecznego,
 • wykonywanie diagnostycznych badań przydatności do określonego zawodu,
 • opracowywanie diagnoz przydatności zawodowej na podstawie zebranego materiału badawczego oraz diagnoz lekarskich,
 • kwalifikowanie młodzieży z grup dyspanseryjnych do odpowiednich kierunków kształcenia.

Terapeutyczną:

 • terapia rodzin,
 • indywidualna i grupowa terapia logopedyczna,
 • terapia pedagogiczna dla dzieci z parcjalnymi deficytami rozwojowymi,
 • indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w czytaniu i czytaniu,
 • terapia psychologiczna dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,
 • opieka nad uczniami zdolnymi,
 • warsztaty profilaktyczno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży,
 • zajęcia grupowe z młodzieżą dotyczące planowania kariery zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy.

Doradczą:

 • indywidualne porady udzielane przez psychologów, pedagogów i logopedów,
 • praca instruktażowa z rodzicami podczas terapii logopedycznej,
 • warsztaty dla rad pedagogicznych i rodziców,
 • udostępnianie materiałów metodycznych, literatury,
 • udzielanie informacji o zawodach, instytucjach kształcenia oraz o aktualnej sytuacji na rynku pracy, udzielanie indywidualnych porad w zakresie wyboru szkoły i zawodu osobom niezdecydowanym, posiadającym ograniczenia w wyborze zawodu
 • wspomaganie rodzin w trudnych sytuacjach życiowych.