Zespół Orzekający

W poradni działa zespół orzekający powoływany przez dyrektora placówki.

SKŁAD ZESPOŁU

W skład zespołu wchodzą:

 • dyrektor poradni lub inna upoważniona przez niego osoba jako przewodniczący zespołu;
 • psycholog opracowujący diagnozę psychologiczną;
 • pedagog opracowujący diagnozę pedagogiczną;
 • lekarz opracowujący diagnozę lekarską;
 • inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

Zadaniem zespołu jest orzekanie i kwalifikowanie do odpowiednich form kształcenia i opieki określonych Rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 roku.

RODZAJE ORZECZEŃ

Zespół rozpatruje sprawy na podstawie pisemnych wniosków rodziców lub prawnych opiekunów dziecka przedłożonych w poradni i orzeka na podstawie badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich.

Zespół orzekający wydaje następujące rodzaje orzeczeń:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Orzeczenia wydaje się uczniom:
  • z niepełnosprawnością intelektualną, (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym)
  • niesłyszącym i słabo słyszącym
  • niewidzącym i słabo widzącym
  • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
  • z niepełnosprawnością sprzężoną
 2.  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej  społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
 4. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 5. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim,
 6. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

Zespoły orzekają na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie poradni oraz do pobrania na stronie internetowej poradni.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:

 • wydane przez specjalistów opinie,
 • dokumentację medyczną, a w przypadku wniosku o orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,  zaświadczenie lekarskie  wg. wzoru (dostępny w sekretariacie i do pobrania na stronie internetowej),
 • posiadane wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych,
 • dokumentację szkolną: opinię nauczycieli, ostatnie świadectwo szkolne.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganej dokumentacji (oraz o innych kwestii związanych  z procedurą otrzymania orzeczenia) uzyskają Państwo bezpośrednio w sekretariacie. Rodzice mogą wziąć udział w posiedzeniu zespołu w trakcie omawiania wniosku.

Terminy

posiedzeń Zespołu Orzekającego w roku szkolnym 2020/21

09.09; 23.09.20r,                 10.03; 24.03.21r.

07.10; 21.10.20r.                  07.04; 21.04.21r.

04.11; 25.11.20r.                  05.05; 19.05.21r.

02.12; 16.12.20r.                  02.06; 16.06.21r.

13.01; 27.01.21r.                  07.07; 21.07.21r.

10.02; 24.02.21r.           04.08; 18.08.21r.